Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (January 27, 2022)

Ngayong Enero 27, mayroong 114 na aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus. Ang mga purok o komunidad sa UP Campus kung nasaan ang mga aktibong kaso ay nasa mapang kasama sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force. Ipagpatuloy natin ang pagsunod sa mga pangkalusugang protokol at pangalagaan ang ating kalusugan.

Sa mga nakararamdam ng mga sintomas, agad na mag-isolate at sundin ang payo ng mga eksperto hinggil sa mga maaaring gawin upang mapangasiwaan ang mga sintomas ng COVID-19 habang naka-isolate sa bahay. Sa mga hindi pa nababakunahan at sa mga maaari nang tumanggap ng booster shot laban sa COVID-19, makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para sa iskedyul ng pagbabakuna.