Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (February 17, 2022)

Mayroong siyam na aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus ngayong Pebrero 17. Ang mga purok o komunidad sa UP Campus kung nasaan ang mga aktibong kaso ay nasa mapang kasama sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Huwag kaligtaang sundin ang mga pangkalusugang protokol bilang proteksyon kontra COVID-19. Sa mga nakararamdam ng sintomas, manatili muna sa bahay at mag-isolate. Sundin ang payo ng mga eksperto hinggil pangangasiwa sa mga sintomas ng COVID-19. Sa mga hindi pa nababakunahan at sa mga maaari nang tumanggap ng booster shot laban sa COVID-19, makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan hinggil sa iskedyul ng pagbabakuna.