Sarbey para sa paglalagay ng E-wallet na pondo sa UPD SPMO CSE Portal End-User’s account

Sarbey para sa paglalagay ng Ewallet na pondo sa UPD SPMO CSE Portal End-User’s account

Mahal naming End-users,

Kami, ang UP Diliman Supply and Property Management Office ay nagsasagawa ng isang sarbey para sa paglalagay ng Ewallet na pondo sa UPD SPMO CSE Portal End-user’s account. Layunin ng proposal na ito na mapadali pa ang pag-oorder ng Common-Use Supplies and Equipment (CSEs) sa UPD SPMO CSE Portal sa pagbawas ng isang step sa process flow ng pagproseso ng Requisition and Issue Slip (RIS) dahil hindi na kailangan ng budget clearance mula sa Budget or Accounting Office tuwing kayo ay oorder gamit UPD SPMO CSE Portal dahil ibabawas na lang ito sa inyong ewallet account. Ito ay alinsunod sa RA 11032 or the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018.

Mangyari pong sagutan ang mga sumusunod na tanong. Tinititiyak po namin na mananatiling kumpidensyal ang impormasyon na inyong ibibigay.

FILL OUT FORM

Posted: December 7, 2020 14:17