Nobyembre 14, isasara ang Magsaysay Avenue portal

UPD-Announcement-2020-s.17

Mula sa Opisina ng Bise Tsanselor para sa Gawaing Pangkomunidad: Ngayong Sabado, Nobyembre 14, isasara ang Magsaysay Avenue portal (malapit sa Asian Center) mula 8 n.u. hanggang 12 n.t.; at ang Jacinto Avenue Portal (malapit sa Centennial Dorm) mula 2 n.h. hanggang 6 n.h. upang bigyan daan ang paghahanda para sa isasabit na mga parol.

Mangyaring gamitin ang mga portal sa Shuster St., Velasquez Avenue, University Avenue o Ylanan St. bilang alternatibong daanan.

Maraming salamat sa inyong kooperasyon.

Posted: November 13, 2020 21:28