Announcements

Diliman Gender Review 2019

Inaanyayahan namin kayong magpatuloy na magbahagi ng pananaliksik at mapanlikhang produksyon sa Diliman Gender Review 2019. BUONG TAONG tumatanggap ng kontribusyon ang Diliman Gender Review. Tunghayan ang kalakip na panawagan at panuntunan sa pagsusumite ng papel.

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa 981-8500 loc. 2467, mag-email sa dilimangenderreview@gmail.com o kaya sa updgo@up.edu.ph.