Campus

UP Diliman Seremonya ng Pagtataas ng Bandila ng Pilipinas – 5 Setyembre 2022

Ngayong Lunes, Setyembre 5, 8 n.u., panoorin ang birtuwal na seremonya ng pagtataas ng bandila ng Pilipinas sa UP Diliman (UPD).

Pakinggan ang mensahe ni Bise Tsanselor para sa mga Gawaing Akademiko Ma. Theresa T. Payongayong tungkol sa mga naging paghahanda ng Unibersidad para sa blended learning na ipatutupad ngayong semestre.

Pakinggan din ang mensahe ni Tsanselor Fidel R. Nemenzo para sa lahat ng miyembro ng komunidad ng UPD tungkol sa mahalagang papel ng Pamantasan sa pagtataguyod ng isang lipunang tunay na malaya at upang gunitain ang ika-50 taon ng proklamasyon ng Batas Militar.