Notices

UPD-Bulletin-2020-33

UPD-Bulletin-2020-33

Ipinababatid sa publiko na ang Landbank of the Philippines UP Diliman Branch ay pansamantalang isasara hanggang Set. 14, 2020.

Ang mga bumisita sa bangko mula Agosto 20 hanggang 25 ay pinapayuhang mag-isolate ng sarili sa tahanan, kung maaari, at agad na ipagbigay-alam sa UP Health Service Public Health Unit (Mobile Number 0947-4279281; Landline 8981-8500 local 2719; email address uphspublichealth.upd@up.edu.ph) para sa maayos na koordinasyon at mga instruksyon.

Maraming salamat sa inyong kooperasyon at manatiling ligtas ang lahat.