Wikang Filipino at Iba pang Rehiyunal na Wika at Gamit Nito sa Panahon ng mga Hamon at Krisis

Magdaraos ang Tri-College Ph.D. Philippine Studies Program, UP Diliman ng isang webinar, “Wikang Filipino at Iba pang Rehiyunal na Wika at Gamit Nito sa Panahon ng mga Hamon at Krisis, sa 28 Agosto 2020, 2:00 n.h–5:00 n.h. (GMT+8:00, Oras ng Pilipinas). Libre at bukas ito sa lahat. Magpatala lamang online gamit ang inyong authenticated Zoom account. Sa talaan, mangyaring ilagay ang email address na ginagamit upang makapasok sa Zoom.

MAGPATALA: OO, MANONOOD AKO!

Ukol sa Webinar

Nilalayon ng webinar na ito na bakasin, unawain, gamitin, aralin, suriin, at gawin ang mga makahulugan, makatuturan, at makabuluhang penomenong pangwika, kalakarang panlipunan, at mga kaganapang pangkasaysayan na naging sanhi sa sama-samang pagkilos, pagkakaisa, at pagbangon ng mga Pilipino mula sa iba’t ibang hamon at krisis. Ito ay bahagi ng isang serye ng mga webinar na may temang “Ang Wika at Kasaysayan sa Pagkakaisa at Pagbangon.” Tingnan sa ibaba para sa karagdagang kaalaman.

Mga Tagapagsalita

• VICENTE C. VILLAN, PhD
           Propesor, Departamento ng Kasaysayan, Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, UP Diliman
• JOEL AMILHASAN M. PAGUIRIGAN, JR.
           Consultant/lecturer, Darwin International School, Bulacan
           Commissioned Researcher, Komisyon sa Wikang Filipino
• JOHN E. BARRIOS, PhD
            Propesor, Division of Professional Education, College of Arts and Sciences, UP Visayas. 
•  WRENDOLF C. JUNTILLA  
            Instruktor, Notre Dame University, Mindanao

Reaktor

• NOEL CHRISTIAN A. MORATILLA, PhD
           Koordinator, Tri-College PhD Philippine Studies Program,  Asian Center, UP Diliman

Mga Gabay sa Pagpapatala at Paggamit ng Zoom

  • Ang webinar ay ire-rekord at ilalagay sa YouTube account ng UP Diliman Computer Center.
  • Sa talaan, ilagay ang email address na ginagamit sa inyong Zoom account. Makakatanggap kayo sa email ng link para sa webinar pagkatapos ng inyong pagpapatala. Sa mga wala pang Zoom account, maaari kayong kumuha ng libreng account.
  • Huwag ibahagi ang matatanggap na link para sa webinar. Tanging para sa inyo lamang po ito.
  • Limang daan (500) lamang ang makakalahok sa Zoom webinar. Sa mga hindi makakapasok sa Zoom meeting, maaaring mapanood ang webinar sa YouTube. Magpapaskil ng bagong registration link sa oras na maubos na ang 500 slots. Magpatala lamang kung tiyak na kayo ay makakapunta para mabigyan din ng pagkakataon ang iba pang nais na dumalo sa Zoom.
  • Sa mismong webinar, maaaring maglagay ng mga tanong sa Q and A window ng Zoom. Tanging mga host at panelist ang makakakita sa mga ito. Babasahin ang mga mapipiling tanong sa Open Forum at sasagutin ng mga tagapagsalita at reaktor.
  • Hindi maaaring gamitin—o hindi mabibigyang-pansin— ang “Raise Hand” feature ng Zoom webinar. Kung sakaling may mga komento na hindi laan para sa Q&A, maaari itong ilagay sa Chat window para mabasa at matugunan ng host, panelist o tagapagsalita.
  • Maaring alisin ng host ang sino mang hindi susunod sa mga alintuntunin at nagpapadala ng hindi angkop na tanong o komento.
  • Magpapadala ng paalala ang Zoom sa inyong email isang araw at isang oras bago magsimula ang webinar.

Ukol sa Webinar Series

Upang makiisa para maipalaganap ang kamalayan para sa pagpapahalaga sa wika at kasaysayang Pilipino, magsasagawa ang UP Tri-College ng isang Webinar na may temang “Ang Wika at Kasaysayan sa Pagkakaisa at Pagbangon.” Isasagawa ito sa darating na ika-28 ng Agosto 2020 sa ganap na ika-2:00 n.h.
Nakatuon ang temang itinataguyod ng UP Tri-College sa pagkilala sa wikang Filipino hindi lamang bilang isang kasangkapan sa komunikasyon at pakikipag-ugnayan, kundi higit sa lahat sa pagpapahalaga rito bilang kapahayagan ng realidad, daluyan ng kultura, at at imabakan ng kamalayan, Sa magkapareho ring diwa, bibigyang pansin din ang wika ng paglilingkod-bayan  na naroon sa pagbibigay saysay sa mga naganap na naratibo ng pakikiisa, pagtulong, at pagdamay sa hinaing ng bayan para sa pagkamit ng   kalayaan. Nagpapatuloy ang naratibong ito ng kabayanihan sa kasalukuyang panahon sa patuloy na pag-alay ng serbisyo, pagmamalasakit, at paghahandog ng buhay ng ating frontliners laban sa pandemyang COVID-19.

Mga Katanungan

Magpadala ng email sa jsdelapaz2@up.edu.ph.

Posted: August 24, 2020 13:49