Saysay ng Kasaysayan: Ang Makabayang Edukasyon Tungo sa Pagwasto ng Kasaysayan

Malugod na iniimbitahan ang mga guro at mag-aaral na dumalo sa talakayang “Saysay ng Kasaysayan: Ang Makabayang Edukasyon Tungo sa Pagwasto ng Kasaysayan.” 

Tampok ang mga guro’t mananaliksik ng kasaysayan, pangunahing layunin ng talakayan na suriin ang nangyayaring pagbaliko sa kasaysayan ng Pilipinas at kung sa paanong paraan ito nawawasto gamit ang lente ng makabayang edukasyon. Gayundin, ang aktibidad na ito’y pakikiisa sa paggunita sa deklarasyon ng batas militar sa bansa at sa patuloy na pagsulong ng makabayang edukasyon sa Pilipinas.

Isasagawa ang talakayan sa Setyembre 19, 2017 1:00pm-3:00pm sa Palma Hall 400 ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya.  Naging posible ang talakayan na ito sa pagtutulungan ng Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman at Kilos na Para sa Makabayang Edukasyon.

Ang Talasalitaan ay isang regular na forum na isinasagawa ng SWF-UP Diliman na nagtatampok ng iba’t ibang paksa na may kaugnayan sa pananaliksik at pagtuturo ng wikang Filipino sa iba’t ibang disiplina para sa lalo pang pagpapaunlad at pagsulong ng Palisi sa Wika ng Unibersidad ng Pilipinas.

Para sa karagdagang tanong at detalye, mangyaring makipag-ugnayan sa SWF-UPD sa mga telepono bilang 02-924-4747 o mag-email sa swf@upd.edu.ph o upswfdiliman@gmail.com. Bisitahin din ang aming facebook page sa https://www.facebook.com/UPsentrowikangfilipino at swf website sa sentrofilipino.upd.edu.ph.

Posted: September 18, 2017 10:15