Pagsasanay para sa GST Instructors Pool

20 Nobyembre 2017
Pagsasanay para sa GST Instructors’ Pool
UP DGO Seminar Room
8:30nu-5:00nh

Ang gawaing pagsasanay sa hanay ng mga estudyante, kawani at guro ng UP
Diliman ay isa sa mga programa ng UP Diliman Gender Office (UPDGO).
Simula 2016 hanggang kasalukuyan, mayroong 17 kolehiyo, opisina at yunit
ang nabigyan ng Gender Sensitivity Training. Ipinagtibay ang gawaing ito
ng Opisina ng Tsanselor sa pamamagitan ng paglalabas ng Memorandum  No.
MLT-17-188, kung saan hinihikayat ang lahat ng kolehiyo at yunit sa UP
Diliman na makakuha ng GST. Kalakip ang Memorandum  No. MLT-17-188.

Magsasagawa ang opisina ng Pagsasanay para sa GST Instructors’ Pool.
Dito magmumula ang mga tagapagsalita para sa mga GST at sa iba pang mga
pagsasanay. Sari-saring mga paksa ang nakahanay na may kinalaman sa
kababaihan at kasarian  upang mapaunlad ang kaalaman at kasanayan ng mga
instruktor.

Maaaring makipag-ugnayan kay Bb. Kristel May Gomez-Magdaraog, Training
Officer sa loc. 2467 o mag-email sa updgo@upd.edu.ph para sa iba pang
detalye.

Posted: November 10, 2017 16:23