Isang Siglo at Isang Dekadang Pagsusulong ng Kasaysayang Pilipino (1910-2020)

Pagdiriwang ng Ika-110 Anibersaryo ng Pagkakatatag ng
UP Departamento ng Kasaysayan
Hunyo 2020

Malugod kayong inaanyayahang lumahok sa mga aktibidad ng departamento sa buwang ito, na kinabibilangan ng mga pampublikong eksibit, panayam, at paglulunsad ng mga proyekto ng departamento sa mga susunod na buwan.

Sama-sama nating linangin ang isang makabuluhang diskursong pangkasaysayan, para sa unibersidad at para sa bayan.

#1sangSiglo1sangDekadaKAS2020

[1] DIGITAL LAUNCH

June 03
Pagdiriwang ng #1sangSiglo1sangDekadaKAS2020

June 12
Alay ng Departamento sa Bayan:
Lunsad ng TindigDilimanKAS

June 18
Alay ng Departamento sa Unibersidad:
Lunsad ng Proyektorng “Kwentuhan sa Diliman: Mga Panayam sa mga Tagapangulo ng Departamento”

[2] ONLINE EXHIBIT

June 08
Department Milestones, 1910-2020

June 15
Roster of Department Chairperson,1910-2020

June 22
Notable Faculty and Alumni

June 29
Teaching, Research, and Extension Innovations, 2010-2020

[3] TALASTASAN SA KASAYSAYAN WEBINAR

June 10
“Death and Propaganda: Negotiating Grief under Spanish Colonial Rule, 1889-1895”
Prof. Rhoda Wani-Obias
10am-12 noon

June 17
Policing the Chinese: Tenientes Mayores de Chinos and Chinese “Criminals” in the Late-Nineteenth Century Philippines
Prof. Jely Galang, Ph.D.
10am-12 noon

June 24
“Colonial Public Works, Sanitation, Order, and Social Control in the Late Eighteenth to Nineteenth-Century Manila”
Prof. Ros Costelo
6-8pm

Mabuhay ang Kasaysayang Pilipino!

Padayon, mga Historyador ng Bayan!

Posted: June 16, 2020 17:30