Gender Sensitivity Training

Hulyo 6, 13, 20, 27
Gender Sensitivity Training
Diliman Gender Office Seminar Room
8nu-5nh

Maglulunsad ng Gender Sensitivity Training (GST) para sa mga kawani ng
Office of the Vice Chancellor for Administration, kasama ang mga
janitorial personnel ng Unibersidad. Ang GST ay isa sa mga regular na
gawain ng UP Diliman Gender Office na naglalayong itaas ang antas ng
kamulatan ng mga guro at kawani sa mga usaping pangkasarian.

Para sa mga katanungan, maaaring makipag-ugnayan kay Kristel
Gomez-Magdaraog (Training and Advocacy Officer) sa 981-8500 lokal 2467 o
9269053. Maaari niyo ring i-email ang updgo@upd.edu.ph, o kaya’y
bisitahin ang Facebook page na facebook.com/updgo.2001/.

Posted: July 2, 2018 13:10