print preview

Buwan ng Wika 2012: Paglulunsad at Pagkilala


Ipinagkaloob kay Dr. Aleli Bawagan
ng CSWCD ang Gawad SWF para sa
Pinakamahusay na Artikulo sa
Daluyan Journal.

(Setyembre 4)—Matagumpay na ipinagdiwang ng Sentro ng Wikang Filipino (SWF) sa pamumuno ng direktor nito na si Dr. Rosario Torres-Yu ang huling araw ng selebrasyon ng Buwan ng Wika 2012 sa UP Diliman noong ika-31 ng Agosto sa Pulungang Recto, Bulwagang Rizal.

Sa unang bahagi ng selebrasyon ay inilunsad ng SWF ang mga bago nitong publikasyon at kinilala ang mga awtor nito.

Kabilang sa mga inilunsad ay ang Daluyan Tomo XVIII, 2012; Daluyan Tomo XVII, 2011; Daluyan XVI, 2010 (Espesyal na Isyu sa Kasaysayan); Agsursurotayo Nga AgIlokano  ni  Dr. Noemi U. Rosal, propesor sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas (DFPP) sa Kolehiyo ng Arte at Literatura (KAL); Pamimilosopiya: Mga Pagdulog at Konsepto na isinulat ng mga propesor ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya (KSSP) na sina Prop. Perseville U. Mendoza, Dr. Ma. Theresa T. Payongayong na kasalukuyang tagapangulo ng Departamento ng Sikolohiya at Dr. Jeanette Yasol-Naval; at ang Salindaw: Varayti at Baryasyon ng Filipino na isinulat ng mga propesor ng KAL na sina Dr. Jovy M. Peregrino na dating direktor ng SWF, Dr. Pamela C. Constantino na dating Registrar ng Unibersidad, Dr. Nilo S. Ocampo at Prop. Jayson D. Petras.

Inihandog ni Torres-Yu ang mga nabanggit na aklat sa University Library sa pamamagitan ng tagapamahala nito na si Rodolfo Y. Tarlit.


Tinanggap ni (nasa gitna) Dr. Jose Maria Balmaceda
ang plake ng pagkilala mula kanila Dr. Lilian A.
Delas Llagas, Kalihim ng Unibersidad at Dr. Rosario
Torres-Yu, direktor ng SWF, para sa Kolehiyo ng
Agham na pinarangalan ng Gawad SWF bilang
Natatanging Kolehiyo na Tagapagtaguyod ng Filipino.

Ang pambungad na pananalita ay inihayag ni Dr. Lilian A. Delas Llagas, ang Kalihim ng Unibersidad at ng Lupon ng mga Rehente at tagapagtaguyod ng SWF sa UP Manila.

Ayon kay Delas Llagas, “Ituring natin ang pagtitipong ito bilang isang masigabong selebrasyon ng matibay na paninindigan ng kaguruan, mananaliksik, manunulat, kritiko, at iba pang indibiduwal na may pagsisikap na paunlarin, palaganapin ang wikang nagbubuklod sa atin—wikang pagmamahal, wikang pakikipaglaban at wikang pakikipagtalakayan.”

Sa ikalawang bahagi naman ng selebrasyon, ginawaran ng SWF ng parangal ang institusyon, manunulat at teksbuk sa Filipino na nagpakita ng “natatanging ambag sa pagtataguyod ng wikang Filipino bilang wika ng karunungan at kahusayan sa iba’t ibang disiplina.”

Iginawad nina Torres-Yu, Delas Llagas, Dr. Rolando B. Tolentino, dekano ng Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla; at Dr. Apolonio Chua, propesor ng KAL, ang plake ng pagkilala sa mga pinarangalan ng Gawad SWFpara sa Natatanging Kolehiyo na Tagapagtaguyod ng Filipino, Pinakamahusay na Artikulo sa Daluyan Journal at sa Pinakamahusay na Teksbuk.

Ayon sa SWF, ang mga parangal na ito ay “alinsunod sa probisyong nakasaad sa patakarang pang-wika ng UP na ipinagtibay ng Lupon ng mga Rehente noong ika-29 ng Nobiyember 1989 na nagbibigay ng mga insentibo sa nagtataguyod sa wikang Filipino sa pagtuturo, sa pananaliksik at bilang opisyal na wika ng komunikasyon.”

Ipinagkaloob sa Kolehiyo ng Agham ang Gawad SWF bilang Natatanging Kolehiyo na Tagapagtaguyod ng Filipino“dahil sa pagkakaroon ng pinakamaraming nasulat na publikasyong pang-agham sa Filipino na patunay sa pagpapahalaga nito sa Filipino bilang wika sa pagtuturo at pagkatuto.”


(Mula kaliwa patungong kanan) Ipinagkaloob ni
Dr. Lilian A. Delas Llagas at Dr. Rosario T
orres-Yu kay Dr. Florentino C. Sumera ang
Gawad SWF para sa Pinakamahusay na Teksbuk.

Ipinagkaloob naman kay Dr. Aleli B. Bawagan, propesor ng Kolehiyo ng Gawaing Panlipunan at Pagpapaunlad ng Pamayanan, ang Gawad SWFpara sa kanyang artikulong “Ang Kasalukuyang Pagkakilanlan ng mga Iraya Mangyan” bilang Pinakamahusay na Artikulo sa Daluyan Journal“sa mabisang paglalarawan at pagtatampok sa napiling paksa ng pananaliksik gamit ang wikang Filipino at dahil dito ay tagumpay na naipakilala ang Iraya Mangyan bilang bahagi ng lipunang Filipino at hinimay ang iba’t ibang aspekto ng pamumuhay gaya ng halagahan, lupang ninuno, katutubong wika at sining, loob at kapuwa, at iba pa, at sa pag-iral ng Iraya Mangyan sa pagbabago ng panahon at pakikipaglaban at paggigiit ng kanilang karapatan.”

Ang pinakamahusay na artikulo ay pinili mula sa pinakahuling nalathalang Daluyan Journal mula taong 2009 hanggang 2011 na sinuri ng mga hurado na sina Chua, Dr. Ma. Crisanta N. Flores at Prop. Will Ortiz.

Bilang Pinakamahusay na Teksbuk sa Filipino, pinarangalan ng Gawad SWF ang Kemistri ng Carbon: Maikling Kurso sa Paggamit at Pag-unawa ng mga Konsepto ng Kemistri ng Carbon na isinulat ni Dr. Florentino C. Sumera, propesor sa Kolehiyo ng Agham, “dahil sa mabisang paggamit ng Filipino sa paglalahad ng karunungan sa agham, gamit ang estilong akademiko ngunit may gaan, na ang espeyalisadong disiplina sa Kemistri ay nagkakaroon ng mas malawak at malalim na pagkaunawa sa mambabasa’t mag-aaral, na angat sa iba pang kahanay nito.”

Samantala, una nang pinarangalan ng Gawad SWF noong ika-3 ng Agosto si Dr. Jose V. Abueva bilang Natatanging Mohon ng Wikang Filipino “para sa kaniyang natatanging pamumuno sa pagkabuo ng institusyon sa pagpapalaganap, pagtataguyod, at pagpapayaman ng Filipino bilang wika ng saliksik at pagtuturo sa UP.”

Bilang pagtatapos sa programa, ang bating pangwakas ay inihayag ni Dr. Elena R. Mirano, ang kasalukuyang dekana ng KAL.

Ang mga tagapagdaloy ng palatuntunan ay sina Odilon B. Badong Jr., Gemma C. Dalmacion at Angelie Mae T. Cezar.  —H.C.P.